علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (13), شماره (2), سال (2006-6) , صفحات (18-27)

عنوان : ( بررسی اثر افت سطح ایستابی در شوری آب‌زیرزمینی منطقه زید‌آباد سیرجان )

نویسندگان: محمود آباده , ابوالفضل مساعدی , مجید اونق , علی زین الدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نطقه خشک زید آباد به عنوان یک قطب تولید پسته در سال های اخیر به دلیل بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی با افت شدید سطح ایستابی و افزایش سریع شوری آب و عوارض تبعی آنها در توسعه کشاورزی روبرو شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر افت سطح ایستابی در شوری آب زیرزمینی است. بدین منظور ابتدا روند تغییرات افت سطح و شوری آب زیرزمینی در یک دوره 10 ساله (1372-1382) بر اساس داده های 29 چاه پیزومتری و 20 چاه مشاهده ای تعیین گردید. سپس 18 نمونه آب در امتداد 6 ترانسکت طولی شرقی - غربی 3) نمونه از هر ترانسکت( تهیه و مقدار شوری آب در آزمایشگاه اندازه گیری شد. بین پارامترهای افت سطح ایستابی و شوری آب در امتداد هر ترانسکت ضریب همبستگی و همچنین تفاوت آماری ارتفاع سطح و شوری آب چاه های پیزومتری و مشاهده ای در طول دوره آماری با آزمون کای - اسکوئر بررسی گردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که اثر افت سطح ایستابی بر شوری آب زیرزمینی در امتداد ترانسکت های A، B، C و D معنی دار بوده، اما در امتداد ترانسکت های E و F معنی دار نمی باشد. این روابط محلی به ترتیب با اثر برداشت بیش از حد و اثر تغذیه فاضلاب های شهر سیرجان قابل تفسیر می باشد.

کلمات کلیدی

, برداشت بی رویه, افت سطح ایستابی, شوری آب زیرزمینی, چاه های پیزومتری و مشاهده ای, زید آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020976,
author = {محمود آباده and مساعدی, ابوالفضل and مجید اونق and علی زین الدینی},
title = {بررسی اثر افت سطح ایستابی در شوری آب‌زیرزمینی منطقه زید‌آباد سیرجان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
volume = {13},
number = {2},
month = {June},
issn = {1028-3099},
pages = {18--27},
numpages = {9},
keywords = {برداشت بی رویه، افت سطح ایستابی، شوری آب زیرزمینی، چاه های پیزومتری و مشاهده ای، زید آباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر افت سطح ایستابی در شوری آب‌زیرزمینی منطقه زید‌آباد سیرجان
%A محمود آباده
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مجید اونق
%A علی زین الدینی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]