اقتصاد مقداری, دوره (6), شماره (25), سال (2011-1) , صفحات (1-21)

عنوان : ( بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با تاکید بر سرمایه گذاری قابل و غیر قابل مبادله و تاثیر پذیری آن از نرخ مبادله )

نویسندگان: دکتر خدیجه نصراللهی , دکتر سعید صمدی , دکتر رحیم دلالی اصفهانی , دکتر مجید فخار , مصطفی کریم زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ویژگی های اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادها می باشد. بیماری هلندی به این صورت اتفاق می افتد که افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور را افزایش می دهد و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود، یعنی فعالیت هایی از قبیل بخش خدمات و بخش ساختمان رشد می یابند و در عوض فعالیت هایی مانند بخش صنعت دچار رکود می گردند. هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با ملاحظه سرمایه-گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله با استفاده از تکنیک همجمعی و در دوره زمانی 1386-1350 است. برای رسیدن به این هدف ابتدا تابع سرمایه گذاری بر اساس نظریه های متعارف سرمایه گذاری و همچنین با ملاحظه مکانیزم تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه-گذاری تصریح گردید. به منظور برآورد الگوی تصریح شده از روش جوهانسن- جوسلیوس استفاده شد. بردارهای همجمعی برآورد شده نشان دهنده تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها و تاثیر منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری هر دو بخش بود لیکن تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله متفاوت بود. به طوری که رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله تاثیر منفی و بر سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله تاثیر مثبت داشت. به عبارت دیگر نتیجه بررسی حاکی از تایید وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود

کلمات کلیدی

, بیماری هلندی, سرمایه گذاری قابل مبادله, سرمایه گذاری غیر قابل مبادله, کوردن - نیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020977,
author = {دکتر خدیجه نصراللهی and دکتر سعید صمدی and دکتر رحیم دلالی اصفهانی and دکتر مجید فخار and کریم زاده, مصطفی},
title = {بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با تاکید بر سرمایه گذاری قابل و غیر قابل مبادله و تاثیر پذیری آن از نرخ مبادله},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2011},
volume = {6},
number = {25},
month = {January},
issn = {2008-5850},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {بیماری هلندی، سرمایه گذاری قابل مبادله، سرمایه گذاری غیر قابل مبادله، کوردن - نیری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با تاکید بر سرمایه گذاری قابل و غیر قابل مبادله و تاثیر پذیری آن از نرخ مبادله
%A دکتر خدیجه نصراللهی
%A دکتر سعید صمدی
%A دکتر رحیم دلالی اصفهانی
%A دکتر مجید فخار
%A کریم زاده, مصطفی
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2011

[Download]