حسابداری مالی, دوره (2), شماره (6), سال (2010-9) , صفحات (1-18)

عنوان : ( برآورد رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی با متغیر های کلان پولی با استفاده از روشARDL )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده , اصغر سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار های مالی یکی از بازار های تاثیر گذار در اقتصاد هر کشوری می باشد. رکود و رونق بازار بورس نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و متقابلاً سیاست گذاری های کلان در هر کشوری مخصوصاً متغیر های کلان اقتصادی و به ویژه متغیر های پولی بازار بورس آن کشور را متاثر می سازد. در این مقاله رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گریهای مالی بورس تهران با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می‌شود. جهت نیل به این هدف از دو نظریه پورتفولیو و تئوری اساسی فیشراستفاده می‌گردد. متغیرهای منتخب مدل عبارتند از: شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی، نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی حقیقی و این متغیر ها به صورت ماهانه می‌باشند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که رابطه بلندمدتی بین شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گریهای مالی و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. براساس یافته های تحقیق , نقدینگی تاثیر مثبت معنی دار و نرخ ارز و نرخ سود بانکی تاثیر منفی بی معنی بر شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی دارند.

کلمات کلیدی

, شاخص قیمت سهام بورس, نرخ ارز حقیقی, تئوری پولفولیو, نظریه اساسی فیشر, روش ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020978,
author = {کریم زاده, مصطفی and اصغر سلطانی},
title = {برآورد رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی با متغیر های کلان پولی با استفاده از روشARDL},
journal = {حسابداری مالی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {2345-2617},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {شاخص قیمت سهام بورس، نرخ ارز حقیقی، تئوری پولفولیو، نظریه اساسی فیشر، روش ARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی با متغیر های کلان پولی با استفاده از روشARDL
%A کریم زاده, مصطفی
%A اصغر سلطانی
%J حسابداری مالی
%@ 2345-2617
%D 2010

[Download]