علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (12), شماره (4), سال (2005-10) , صفحات (138-146)

عنوان : ( پهنه بندی خطر سیل در بخشی از محدوده رودخانه زیارت در حوزه آبخیز شهری گرگان. )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , مجتبی خلیلی زاده , علی نجفی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالانه در نقاط مختلف جهان، جان و مال بسیاری از مردم در اثر وقوع سیل به خاطر مخاطره می افتد. تغییرات کاربردی ارضی، شهرنشینی، ساخت و ساز غیراصولی و اشغال ارضی حاشیه رودخانه اثرات مهمی در وقوع این خطر دارند. در تحقیق حاضر دشت سیلابی رود زیارت که بیشتر شامل مناطق مسکونی شهر گرگان می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا نقشه های توپوگرافی و کاربری اراضی حوزه آبخیز شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی رقومی گردد. با توجه به توپوگرافی منطقه، حوضه آبخیز مورد نظر به 15 زیر حوضه کوچکتر تقسیم گردید. همچنین با توجه به شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی رود زیارت به 9 بازه تقسیم شد. سپس اقدام به محاسبه هیدروگراف های سیل در دوره های بازگشت 2، 5، 10، 25، 50، 100 و 200 ساله به روش ماسکسنگام- کانژ شد. با انجام عملیات میدانی و نقشه برداری در طول مسیر رودخانه، مشخصات هندسی این رودخانه در 55 مقطع عرضی برداشت شدند. در مرحله بعد، با استفاده از نرم افزار HEC-RAS پروفیل سطح آب در هر بازه برای دوره های بازگشت معین محاسبه گردید. آنگاه نقشه های پهنه بندی خطر سیل در دوره های بازگشت مختلف با استفاده از نرم افزار ArcView GIS تهیه گردید. با تلفیق این نقشه ها با نقشه کاربردی ارضی حوضه، سطح و عمق میانگین سیل برای مناطق در معرض خطر تعیین گردید. در نهایت با استفاده از نتایج این تحقیق راه کارهای مدیریتی مناسب پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی

, روندیابی سیل, ارزیابی خطر سیل, HEC-RAS, ArcView GIS, حوضه آبخیز شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020980,
author = {مساعدی, ابوالفضل and مجتبی خلیلی زاده and علی نجفی نژاد},
title = {پهنه بندی خطر سیل در بخشی از محدوده رودخانه زیارت در حوزه آبخیز شهری گرگان.},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2005},
volume = {12},
number = {4},
month = {October},
issn = {1028-3099},
pages = {138--146},
numpages = {8},
keywords = {روندیابی سیل، ارزیابی خطر سیل، HEC-RAS، ArcView GIS، حوضه آبخیز شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پهنه بندی خطر سیل در بخشی از محدوده رودخانه زیارت در حوزه آبخیز شهری گرگان.
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مجتبی خلیلی زاده
%A علی نجفی نژاد
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2005

[Download]