چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , 2010-12-20

عنوان : ( تحلیل روند تغییرات دبی رودخانه های استان گلستان با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , نسرین کوهستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالشهایی که بشر با آن روبرو است، مسئله تغییر اقلیم و مشکلات ناشی از آن می‌باشد. تغییر اقلیم، تغییر در آبدهی رودخانه‌ها را به دنبال خواهد داشت. هدف از انجام این تحقیق، بررسی روند تغییرات دبی رودخانه‌های استان گلستان در دوره‌های فصلی و سالانه با استفاده از آزمون‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک می‌باشد. در این تحقیق چهار آزمون نقطه‌عطف، رگرسیون خطی، والد-وولفوتیز و من-کندال که جزو متداول‌ترین روش‌های پارامتری و ناپارامتری به شمار می‌روند، جهت تحلیل روند داده‌های دبی در دوره‌های فصلی و سالانه، در سطح 95 و 99 درصد بکار گرفته شدند. 12 ایستگاه هیدرومتری واقع در استان گلستان که در بازه زمانی 1386-1344 دارای آمار دبی روزانه بودند انتخاب و پس از تحلیل داده‌ها از نظر عدم وجود داده پرت و همگنی آنها (بر اساس آزمون‌های گروبز-بک و من-ویتنی)، آزمون‌های فوق روی مقادیر دبی فصلی و سالانه، اعمال گردید. نتایج نشان می‌دهد که در سری داده‌های تابستان در سطح اطمینان 99٪ بر اساس آزمون من-کندال، تمامی ایستگاه‌های مورد مطالعه دارای روند کاهشی و معنی‌دار می‌باشند. در سری داده‌های فصل پائیز هر چهار روش نتایج مشابهی به‌دست دادند. در سایر سری‌ داده‌های فصلی و سالانه بکارگیری چهار آزمون منجر به نتایج نزدیک بهم شد. ضمن آنکه در برخی ایستگاه‌ها، نتایج آزمون‌ها متفاوت بود.

کلمات کلیدی

, تحلیل روند, دبی, روش‌های ناپارامتری, والد-وولفوتیز, من-کندال, استان گلستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020987,
author = {مساعدی, ابوالفضل and نسرین کوهستانی},
title = {تحلیل روند تغییرات دبی رودخانه های استان گلستان با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل روند، دبی، روش‌های ناپارامتری، والد-وولفوتیز، من-کندال، استان گلستان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل روند تغییرات دبی رودخانه های استان گلستان با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری
%A مساعدی, ابوالفضل
%A نسرین کوهستانی
%J چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
%D 2010

[Download]