نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , 2010-05-11

عنوان : ( برآورد دبی رسوبات معلق بر اساس معادله سنجه رسوب و عوامل موثر بر ضرایب این معادله در حوضه آبریز گرگانرود. )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین , محمد ابراهیم زنگانه , حسن فرازجو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از زوشهای موجود در برآورد رسوب روشهای هیدرولوژیکی می باشند.

کلمات کلیدی

منحنی سنجه رسوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020994,
author = {مساعدی, ابوالفضل and امیر سعدالدین and محمد ابراهیم زنگانه and حسن فرازجو},
title = {برآورد دبی رسوبات معلق بر اساس معادله سنجه رسوب و عوامل موثر بر ضرایب این معادله در حوضه آبریز گرگانرود.},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {منحنی سنجه رسوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد دبی رسوبات معلق بر اساس معادله سنجه رسوب و عوامل موثر بر ضرایب این معادله در حوضه آبریز گرگانرود.
%A مساعدی, ابوالفضل
%A امیر سعدالدین
%A محمد ابراهیم زنگانه
%A حسن فرازجو
%J نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
%D 2010

[Download]