ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب , 2010-05-15

عنوان : ( بررسی میزان ارتباط پارامترهای شیمیایی موجود در آب با دبی جریان از طریق آنالیز رگرسیون )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه , ایمان کریمی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب با کیفیت مطلوب برای حیات بشر ضروری است. متغییرهای شیمیایی آب رودخانهها درمدیریت کیفی منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار هستند ولی اندازهگیری آنها در آزمایشگاه هزینهبر میباشد. در تحقیق حاضر رابطه تعدادی از متغیرهای شیمیایی کیفیت آب رودخانهها با دبی جریان مورد بررسی قرار گرفتهاست. به این منظور تعداد 90 نمونهبرداری در ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه واقع در حوزه آبخیز گرگانرود صورت گرفت

کلمات کلیدی

, دبی جریان, کیفیت آب, آنالیز رگرسیون, شاخصهای آماری, ارازکوسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020995,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمد ابراهیم زنگانه and ایمان کریمی راد},
title = {بررسی میزان ارتباط پارامترهای شیمیایی موجود در آب با دبی جریان از طریق آنالیز رگرسیون},
booktitle = {ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب},
year = {2010},
location = {نور, ايران},
keywords = {دبی جریان، کیفیت آب، آنالیز رگرسیون، شاخصهای آماری، ارازکوسه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان ارتباط پارامترهای شیمیایی موجود در آب با دبی جریان از طریق آنالیز رگرسیون
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد ابراهیم زنگانه
%A ایمان کریمی راد
%J ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
%D 2010

[Download]