ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب , 2010-04-28

عنوان : ( پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS). )

نویسندگان: مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی , موسی حسام , امیر احمد دهقانی , مهدی ذاکری نیا , مهدی مفتاح هلقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عمده ترین مشکل در بحث پیش بینی جریات

کلمات کلیدی

پیش بینی جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020996,
author = {مرتضی نبی زاده and مساعدی, ابوالفضل and موسی حسام and امیر احمد دهقانی and مهدی ذاکری نیا and مهدی مفتاح هلقی},
title = {پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS).},
booktitle = {ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب},
year = {2010},
location = {نور, ايران},
keywords = {پیش بینی جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS).
%A مرتضی نبی زاده
%A مساعدی, ابوالفضل
%A موسی حسام
%A امیر احمد دهقانی
%A مهدی ذاکری نیا
%A مهدی مفتاح هلقی
%J ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
%D 2010

[Download]