همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب , 2010-03-09

عنوان : ( تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل از داده های تبخیر از تشت با استفاده از معادلات تجربی و شبکه های عصبی مصنوعی در ایستگاه سینوپتیک شیراز. )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , مجمد قبایی سوق , موسی حسام , ابوطالب هزارجریبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر و تعرق یکی از اجزای اساسی چرخه ی هیدرولوژی است که تعیین سطح آن در علوم آب از قبیل مطالعات توازن هیدرولوژیکی و مدیریت منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. تبخیر و تعرق به روش مستقیم با استفاده از لایسی متر انجام می گیرد. اگر چه این روش دارای دقت بالایی است اما مستلزم صرف هزینه های بالا و زمان طولانی است که همیشه امکان پذیر نمی باشد. بنابراین روش های غیر مستقیم توسعه یافتند که در این روش ها با استفاده از عوامل مختلف اقلیمی و گیاهی مؤثر بر نیاز آبی تبخیر و تعرق پوشش گیاهی مورد نظر تخمین زده می شود. در روش تبخیر از تشت برای محاسبه ی تبخیر و تعرق باید ضریب تشت را در مقدار تبخیر از تشت ضرب نمود. مقدار ضریب تشت تبخیر تابعی از عوامل مختلف اقلیمی است که برای محاسبه ی آن از سوی محققان معادله های مختلف نظیر: کونیکا، آلن – پروت، اشنایدر، اشنایدر اصلاح شده و اورنگ ارائه شده است که با استفاده از سرعت باد و رطوبت نسبی به تخمین ضریب تشت می پردازند. بخاطر دشواری و پیچیدگی فرآیند مذکور و با توجه به توانایی شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری که قابلیت تشخیص روابط غیر خطی پیچیده بین مجموعه اطلاعات ورودی و خروجی بدون تلاش در جهت درک طبیعت پدیده را داراست نیز می توان این ضریب را برآورد نمود. در این تحقیق با استفاده از داده های روزانه: رطوبت نسبی، دمای ماکزیمم، دمای مینیمم، ساعات آفتابی و سرعت باد ایستگاه هواشناسی شیراز برای سال های 2007 – 1992، مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل به روش فائوپنمن مانتیث به عنوان روش مرجع و مقادیر ضریب تشت تبخیر از معادلات تجربی ذکر شده محاسبه گردید. سپس با ضرب ضرائب برآورد شده از معادلات تجربی در مقدار تبخیر از تشت مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از شبکه های مصنوعی با پارامترهای ورودی رطوبت نسبی،سرعت باد و تبخیر از تشت برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل در مقایسه با روش رایج با مقدار ضریب تبیین 89.91 درصد از دقت بالاتری برخوردار است. ...

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق پتانسیل, ضریب تشت تیخیر , تبخیر, شبکه عصبی مصنوعی, شیراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020999,
author = {مساعدی, ابوالفضل and مجمد قبایی سوق and موسی حسام and ابوطالب هزارجریبی},
title = {تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل از داده های تبخیر از تشت با استفاده از معادلات تجربی و شبکه های عصبی مصنوعی در ایستگاه سینوپتیک شیراز.},
booktitle = {همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تبخیر و تعرق پتانسیل، ضریب تشت تیخیر ، تبخیر، شبکه عصبی مصنوعی، شیراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل از داده های تبخیر از تشت با استفاده از معادلات تجربی و شبکه های عصبی مصنوعی در ایستگاه سینوپتیک شیراز.
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مجمد قبایی سوق
%A موسی حسام
%A ابوطالب هزارجریبی
%J همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
%D 2010

[Download]