پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , 2009-05-08

عنوان : ( بررسی فاکتورهای اقلیمی مؤثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: زابل) )

نویسندگان: مریم کریمی نظر , ابوالفضل مساعدی , اکبر فخیره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین تغییراتی که در عوامل اقلیمی در طی زمان بوجود میآیند و باعث ایجاد دورههای ترسالی و خشکسالی میشوند استفاده از مدل یکی از بهترین راهکارها میباشد. در این مقاله با استفاده از مدل اسکالوگرام بر اساس دوازده عامل جوی (حداکثر مطلق دما، حداقل مطلق دما، متوسط حداکثر دمای سالانه، متوسط حداقل دمای سالانه، مجموع بارش سالیانه، حداکثرمطلق بارش 24 ساعته، تعداد روزهای بارندگی، تعداد روزهای یخبندان، حداکثر مطلق رطوبت نسبی، حداقل مطلق رطوبت نسبی، متوسط تبخیر وتعرق و متوسط سرعت باد) در طی یک دوره آماری 12 ساله سالهای 1385-1374 میزان شدت خشکسالی برای منطقه زابل که در طی چند سال گذشته متحمل خشکسالی شدیدی بوده تعیین گردید. نتایج نشان میدهند که همیشه کم بارشترین سال مصادف با شدیدترین خشکسالی نمیتواند باشد و نقش عوامل دیگر نیز در این میان موثر خواهد بود. نتیجه این تحقیق بر اساس آمار هواشناسی ایستگاه زابل نشان دهنده وقوع شدیدترین خشکسالی در سال 1380 بوده و مرطوبترین سال 1376 میباشد. همچنین درجه حرارت و تبخیر و تعرق از مهمترین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی در منطقه مورد مطالعه می باشند.

کلمات کلیدی

, عوامل اقلیمی, خشکسالی, ترسالی, مدل اسکالوگرام, زابل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021005,
author = {مریم کریمی نظر and مساعدی, ابوالفضل and اکبر فخیره},
title = {بررسی فاکتورهای اقلیمی مؤثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: زابل)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {عوامل اقلیمی، خشکسالی، ترسالی، مدل اسکالوگرام، زابل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فاکتورهای اقلیمی مؤثر بر وقوع خشکسالی (مطالعه موردی: زابل)
%A مریم کریمی نظر
%A مساعدی, ابوالفضل
%A اکبر فخیره
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)
%D 2009

[Download]