پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , 2009-05-08

عنوان : ( تعیین مناسبترین توابع توزیع آماری جریان های حداقل 1 تا30 روزه (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری گنبدکاووس) )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه , حسین سامان منش , ایمان کریمی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکلات ناشی از کم آبی بخصوص کم آبی های کوتاه مدت و چند روزه در همه مناطق به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک گریبان-گیر همه مردم و مدیران منابع آب شده است. متاسفانه تحقیقات انجام شده در رابطه با کم آبی در مقایسه با سیل بسیار کم میباشد.تعیین احتمال وقوع کم آبی برای دورههای کوتاهمدت جند روزه، میتواند کمک زیادی به برنامه ریزی و استفاده از منابع آبی در مصارف شرب، صنعت، محیط زیست و کشاورزی نماید. به این منظور مناسبترین توزیع آماری که بر جریانهای حداقل برازش مناسبی داشته باشد، تعیین میشود. در این تحقیق از آمار دبی روزانه رودخانه گرگانرود در ایستگاه هیدرومتری گنبد طی یک دوره آماری تقریبا 50 ساله استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, جریان حداقل, کمآبی, دبی روزانه, تابع توزیع آماری, آزمون نیکویی برازش, گنبد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021008,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمد ابراهیم زنگانه and حسین سامان منش and ایمان کریمی راد},
title = {تعیین مناسبترین توابع توزیع آماری جریان های حداقل 1 تا30 روزه (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری گنبدکاووس)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {جریان حداقل، کمآبی، دبی روزانه، تابع توزیع آماری، آزمون نیکویی برازش، گنبد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مناسبترین توابع توزیع آماری جریان های حداقل 1 تا30 روزه (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری گنبدکاووس)
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد ابراهیم زنگانه
%A حسین سامان منش
%A ایمان کریمی راد
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)
%D 2009

[Download]