پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی) , 2009-05-08

عنوان : ( تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهای مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستان. )

نویسندگان: محمد قاسم هلیلی , ابوالفضل مساعدی , امیر سعدالدین , عبدالرسول سلمان ماهینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود منابع آب و نیز تغییرات کمی و کیفی آنها، تجدید نظر در خصوص ارائه برنامهها و تصمیم گیری های تخصیص این منابع در مدیریت یکپارچه آبخیز را ضروری نموده است. بدین منظور نتایج مختلف تخصیصهای متفاوت منابع آب سد بوستان استان گلستان مورد تحقیق قرار گرفته است. کنترل و تنظیم سطح آب در مخزن سد بطوریکه بتوان آب کافی برای تامین نیاز آبی خصوصا در ماههای کم آب را ذخیره نمود و در عین حال حجم خالی لازم به منظور کنترل سیلابها را فراهم آورد و همچنین نیازهای اکولوژیکی پایین دست را تامین کرد، از اهداف این پژوهش بوده است. در این پژوهش با بررسی داده های دبی جریان ثبت شده، مشاهده گردید که چهار ماه سیلابی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. این چهار ماه شامل اردیبهشت، خرداد، مرداد و شهریور می باشند. برای کاهش معضلات تخصیصمنابع آب بین کاربران در اثر دیدگاه ها و اهداف مدیریتی مختلف بهره برداران منابع آب، 16 سناریوی مدیریتی خاصتدوین گردید.

کلمات کلیدی

, تخصیص بهینه منابع آب, تصمیم گیری چند معیاره فازی , FAHP , مدل SARIMA , آبخیز سد بوستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021010,
author = {محمد قاسم هلیلی and مساعدی, ابوالفضل and امیر سعدالدین and عبدالرسول سلمان ماهینی},
title = {تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهای مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستان.},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تخصیص بهینه منابع آب، تصمیم گیری چند معیاره فازی ، FAHP ، مدل SARIMA ،آبخیز سد بوستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهای مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستان.
%A محمد قاسم هلیلی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A امیر سعدالدین
%A عبدالرسول سلمان ماهینی
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی)
%D 2009

[Download]