هشتمین سمینار بین اللمللی مهندسی رودخانه , 2010-01-29

عنوان : ( برآورد بار معلق رودخانه ها بر اساس شاخص های آماری (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود) )

نویسندگان: محمد ابراهیم زنگانه , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال رسوب و رسوبگذاری، پی آمدهایی چون، ایجاد جزایر رسوبی در مسیر رودخانه و در نتیجه کاهش ظرفیت انتقال جریانهای سیلابی،کاهش عمر مفید سدها و ظرفیت ذخیره مخازن، خوردگی تأسیسات سازه های رودخان های و وارد شدن خسارات به بناهای آبی و مزارع، رسوبگذاری در کف کانال و بسیاری مسایل و مشکلات دیگر را در بر دارد. بنا بر این، در طراحی سازه های رودخانه ای، برآورد میزان رسوبات حمل شده توسط جریان رودخانه ضروری می باشد. از روش های مرسوم در برآورد رسوب روش های هیدرولوژیکی می باشند که توسط صاحب نظران علم هیدرولوژی توصیه شد هاند. روش های هیدرولوژیکی خود به چند دسته تقسیم میشوند، که از جملهی آن ها می-توان روشهای FAO ،USBR و نیز روشهای پارامتری و ناپارامتری را نام برد. در تحقیق حاضر اقدام به برآورد رسوب در سه ایستگاه هیدرومتری آق قلا، زرینگل و تمر در حوضه آبریز گرگانرود شده است. این ایستگاهها بترتیب در غرب، مرکز و شرق استان گلستان واقعند. پس از تعیین بار معلق رسوب به روشهای مختلف، با مقایسه شاخصهایهای آماری شامل ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب تغییرات، نسبت اختلاف و انحراف استاندارد عمومی، مناسبترین روش برآورد بار معلق انتخاب گردید. نتایج این مطالعه نشان میدهد که بر اساس تمام شاخصهای آماری مورد نظر، روش حد وسط دستهها در هر سه ایستگاه مورد مطالعه، بهعنوان مدل بهینه انتخاب میگردد.

کلمات کلیدی

, بار معلق, روشهای هیدرولوژیکی, شاخصهای آماری, گرگانرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021016,
author = {محمد ابراهیم زنگانه and مساعدی, ابوالفضل},
title = {برآورد بار معلق رودخانه ها بر اساس شاخص های آماری (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود)},
booktitle = {هشتمین سمینار بین اللمللی مهندسی رودخانه},
year = {2010},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بار معلق، روشهای هیدرولوژیکی، شاخصهای آماری، گرگانرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد بار معلق رودخانه ها بر اساس شاخص های آماری (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود)
%A محمد ابراهیم زنگانه
%A مساعدی, ابوالفضل
%J هشتمین سمینار بین اللمللی مهندسی رودخانه
%D 2010

[Download]