هشتمین سمینار بین اللمللی مهندسی رودخانه , 2010-01-29

عنوان : ( مقایسه توابع توزیع احتمالاتی رسوبات معلق و دبی جریان متناظر در دو ایستگاه هیدرومتری متوالی. )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمد ابراهیم زنگانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل فراوانی و دوره بازگشت واژ ه هایی هستند که در منابع آب به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرند. تحلیل فراوانی در واقع بدست آوردن قانون احتمالی (تابع چگالییا توزیع ) حاکم بر متغی ر تصادفی مورد مطالعه از روی نمونه اندازه گیری شده و محاسبه دوره بازگشت می باشد. در این راه انتخاب بهترین تابع توزیع آماری می تواند کمک شایانی در رسیدن به هدف نماید .یکی ازراههای تعیین تابع چگالی حاکم بریک متغیر تصادفی، بررسی توابع معروف و شناخته شد ه و انتخابیکی از آ ن ها به جای تابع اصلی می شود. در تحقیق حاضر به کمک نر م افزار ایزیفیت Easyfit اقدام به تعیین مناسب ترین تابع توزیع سری های زمانی مختلف در مورد هریک از دو ایستگاه ارازکوسه و قزاقلی واقع در حوزه آبریز گرگانرود شد . بدین منظور با استفاده از آ ز مون های نیکویی برازش، میزان انطباق این توزی ع ها بر داده های مشاهداتی تعیین گردید و در مورد هریک از سری های زمانی مناسبترین تابع توزیع مشخص شد . نتایج این مطالعه نشان میدهد که در سری های زمانی مربوط به دبی در ایستگاه های ارازکوسه و قزاقلی، مناسب ترین تو ابع توزیع برای سری های ماهانه و فصلی بترتیب توابع اکستریم ولیو و ویبول می باشند. همچنین برای داد ههای مربوط به رسوب در ایستگا ه ارازکوسه مناسبترین توابع توزیع برای سریهای ماهانه توابع اکستریم ولیو و لوگ نرمال سه پارامتری، در سریهای فصلی و سالانه، بترتیب توابع گاما و لوگ نرمال سه پارامتری بدست آمد . این توابع در ایستگاه قزاقلی برای سری ماهانه و فصلی، لوگ نرمال سه پارامتری و برای سری سالانه، تابع توزیع پارتو انتخاب شد.

کلمات کلیدی

, بار معلق, تابع توزیع احتمالاتی, آزمونهای نیکویی برازش, گرگانرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021018,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمد ابراهیم زنگانه},
title = {مقایسه توابع توزیع احتمالاتی رسوبات معلق و دبی جریان متناظر در دو ایستگاه هیدرومتری متوالی.},
booktitle = {هشتمین سمینار بین اللمللی مهندسی رودخانه},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {بار معلق، تابع توزیع احتمالاتی، آزمونهای نیکویی برازش، گرگانرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه توابع توزیع احتمالاتی رسوبات معلق و دبی جریان متناظر در دو ایستگاه هیدرومتری متوالی.
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد ابراهیم زنگانه
%J هشتمین سمینار بین اللمللی مهندسی رودخانه
%D 2010

[Download]