سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( ارائه مدل رگرسیونی پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده ایستگاه هواشناسی )

نویسندگان: محسن اسکافی نوغانی , مهدی مفتاح هلقی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پارامترهای مهم در برنامه ریزی و بهره برداری از مخازن در معادلات بیلان آبی، تبخیر میباشد . در ایستگاههای تبخیر سنجی مجاور مخازن این پارامتر اندازه گیری میشود. برنامه ریزی مخازن بر اساس داده - های دوره های پیشین انجام میشود بنا بر این مقادیر اندازه گیری شده در ایستگاه های تبخیر سنجی مستقیما برای برنامه ریزی استفاده نمیشود. تلفات تبخیر از مخازن، به صورت تجربی و بر اساس اندازه گیریهای دوره های قبل در نظر گرفته میشود. امروزه مدلهای رگرسیونی در سطح وسیعی در علوم مختلف برای پیشگویی به کار گرفته میشوند. از مزایای این مدلها در دسترس بودن پارامترهای مورد نیاز و سادگی محاسبات میباشد . هدف این تحقیق تدوین مدلی است که بتواند با توجه به متغیرهای هواشناسی مقدار تبخیر از تشت را پیشبینی کند. تا به حال، معادله ای که به صورت کامل روابط فیزیکی این پدیده را بیان کند ارائه نشده است. ولی با بررسی توابع مختلفی از پارامترهای هواشناسی، بدست آوردن تابعی که با دقت قابل قبولی مقدار تبخیر از تشت را پیشبینی نماید امکان پذیر است. مقایسه نتایج مدل تدوین شده در حوزه گرگانرود با مقادیر اندازه گیری شده دقت مناسب این مدل را تایید میکند.

کلمات کلیدی

, تبخیر, مخازن آب, مدل پیشبینی, معادله رگرسیونی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021021,
author = {محسن اسکافی نوغانی and مهدی مفتاح هلقی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {ارائه مدل رگرسیونی پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده ایستگاه هواشناسی},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تبخیر، مخازن آب، مدل پیشبینی، معادله رگرسیونی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل رگرسیونی پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده ایستگاه هواشناسی
%A محسن اسکافی نوغانی
%A مهدی مفتاح هلقی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]