سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: محسن اسکافی نوقانی , امیر احمد دهقانی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر یکی از پارامترهای مهم برنامه ریزی و بهره برداری از مخازن آبی میباشد. در ایستگاه های تبخیر سنجی مجاور مخازن این پارامتر اندازه گیری میشود. برنامه ریزی مخازن بر اساس داده های دوره های پیشین انجام میشود بنا بر این مقادیر اندازه گیری شده در ایستگاههای تبخیر سنجی مستقیما برای برنامهریزی استفاده نمی شود. تلفات تبخیر از مخازن، به صورت تجربی و بر اساس اندازه گیری های دوره های قبل در نظر گرفته میشود. امروزه مدلهای رگرسیونی در سطح وسیعی در علوم مختلف برای پیشگویی به کار گرفته میشوند . از مزایای این مدلها در دسترس بودن پارامترهای مورد نیاز و سادگی محاسبات میباشد. هدف این تحقیق تدوین مدلی است که بتواند با توجه به متغیرهای هواشناسی مقدار تبخیر از تشت را پیشبینی کند. تا به حال، معادلهای که به صورت کامل روابط فیزیکی این پدیده را بیان کند ارائه نشده است. یکی از روشها یی که در علوم مختلف کاربرد وسیعی دارد شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) میباشد. این شبکه ها با طراحی و آموزش صحیح قابلیت انطباق و نگاشت توابع مختلف را دارند. شبکه های عصبی قادر به ارائه تابع نمیباشند و پس از آموزش با دریافت اطلاعات ورودی مقادیر خروجی را ارائه میدهند. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با تابع ریاضی آن به صورت یک معادله ماتریسی می باشد . معادلات ماتریسی مدل باعث سادگی کاربرد و استفاده از آن در مدلهای برنامه ریزی میشود. مقایسه نتایج این مدل و نتایج اندازه گیری شده در ایستگاههای تبخیر سنجی دقت مدل ارائه شده را تایید میکند.

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق , شبکه های عصبی مصنوعی , مدل رگرسیونی, معادله پنمن مانتیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021022,
author = {محسن اسکافی نوقانی and امیر احمد دهقانی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تبخیر و تعرق ، شبکه های عصبی مصنوعی ، مدل رگرسیونی، معادله پنمن مانتیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی تلفات تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
%A محسن اسکافی نوقانی
%A امیر احمد دهقانی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]