تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (8), سال (2011-3) , صفحات (63-76)

عنوان : ( بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندم )

نویسندگان: سمانه سادات همراز , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سعی بر آنست تا با بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته، نقش عوامل تولید ، بویژه وجود تنوع زیستی زراعی، بر ریسک و میانگین تولید گندم کاران شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گیرد. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل 102 پرسشنامه از گندم کاران بدست آمده است . نتایج این بررسی نشان داد که مصرف بیش تر نهاده های آب،کود میکرو، کود فسفاته، کود پتاسه، نیروی کار، ماشینآلات، سطح زیرکشت و کود دامی میزان ریسک تولیدی را افزایش می دهن د. از میان این متغیرها تنها تاثیر متغیرهای کود دامی، سطح زیرکشت، میزان استفاده از ماشین آلات و آب مصرفی معنی دار می باشند. هم چنین، تاثیرگذاری نهاده های سطح زیرکشت، میزان کود پتاسه ی مصرفی، میزان کود میکرو مصرفی، آب مصرفی و تنوع زیستی زراعی بر میانگین تولید و ریسک تولیدی مشابه است. سایر نهادهها در دو الگو دارای تاثیرگذاری عکس میباشند.

کلمات کلیدی

, ریسک, میانگین تولید, گندم, مشهد, تابع تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021023,
author = {همراز , سمانه سادات and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندم},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {8},
month = {March},
issn = {2008-6407},
pages = {63--76},
numpages = {13},
keywords = {ریسک، میانگین تولید، گندم، مشهد، تابع تولید کاب-داگلاس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندم
%A همراز , سمانه سادات
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2011

[Download]