اولین کنفرانس بین المللی بحران آب , 2009-03-10

عنوان : ( بررسی روند تغییرات چند پارامتر هواشناسی در محدوده آب و هوای خزری )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمدابراهیم زنگانه , حمید بشیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع تغییر اقلیم و مشکلات ناشی از آن از بحران‏های اساسی مدیریت منابع آب می باشد. بر اساس تحقیقات موجود، شواهدی از تغییر اقلیم و یا نوسانات شدید در مناطق مختلف کشور گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرسه پارامتر هواشناسی متوسط دما، مجموع بارندگی و میانگین رطوبت نسبی به صورت ماهانه و در شهرهای گرگان، بابلسر و بندرانزلی صورت گرفته است. هم چنین از آزمون‏های آماری نقاط عطف، ‏‏ر‏‏گرسیون خطی و دستور trend در نرم- افزارMinitab برای بررسی روند متغیرهای هواشناسی از سال ١٩٥٢تا ٢٠٠٣ استفاده گردیده است. نتایج نشان می‏دهد که در هر سه ایستگاه پارامتر مجموع بارندگی ماهانه، دارای بیشترین تغییرات می‏باشد و پارامترهای میانگین رطوبت نسبی و متوسط دمای ماهانه در رتبه بعدی قرار می‏گیرند. به طور کلی نیز می‏توان گفت: مجموع بارندگی ماهانه در هر سه ایستگاه دارای روند کاهشی، پارامتر رطوبت نسبی برای شهرگرگان دارای روند افزایشی، بابلسر روند کاهشی و در انزلی فاقد روند می‏باشد. همچنین پارامتر متوسط دمای ماهانه در تمامی ایستگاه‏ها فاقد روند می‏‏باشد. نتایج بدست آمده نشاندهنده ی تغییرات جزئی آب و هوای شمال کشور می‏باشد. همچنین این تغیییرات می‏بایستی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب منطقه به طور جدی در نظر گرفته شوند.

کلمات کلیدی

, روند, تغییراقلیم, آزمون نقاط عطف, رگرسیون خطی, Minitab
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021027,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمدابراهیم زنگانه and حمید بشیری},
title = {بررسی روند تغییرات چند پارامتر هواشناسی در محدوده آب و هوای خزری},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی بحران آب},
year = {2009},
location = {زابل, ايران},
keywords = {روند، تغییراقلیم، آزمون نقاط عطف، رگرسیون خطی، Minitab},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تغییرات چند پارامتر هواشناسی در محدوده آب و هوای خزری
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمدابراهیم زنگانه
%A حمید بشیری
%J اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
%D 2009

[Download]