اولین کنفرانس بین المللی بحران آب , 2009-03-10

عنوان : ( برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش در سطح آن )

نویسندگان: منصور نجفی حاجی ور , مهدی جلالی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره از دبی جریان به عنوان مهمترین عامل انتقال رسوب یاد می شود. اما عملاً در موارد زیادی به ازای یک مقدار مشخصی از دبی جریان مقادیر متفاوت رسوب اندازه گیری شده است. بنابراین عوامل دیگری نیز در مقدار انتقال رسوب موثر می باشند. در این تحقیق سعی شده است تا با دخالت دادن عوامل موثر بر انتقال رسوب، همانند زمان اندازه گیری و میزان دبی، معادله سنجه رسوب اصلاح گردد. برای این منظور از داده های اندازه گیری شده دبی جریان و دبی رسوب در ایستگاه هیدرومتری تمر (واقع بر گرگانرود) استفاده گردید و داده های دبی جریان و دبی رسوب بر اساس چهار مدل (A, B, C, D ) و هفت زیر مدل تفکیک شدند. در تمامی مدلها رابطه رگرسیونی بین مقادیر دبی آب و دبی رسوب برقرار شد و پارامترهای a و b معادله انتقال رسوب در هر بخش از مدل بدست آمد. برای انتخاب مدل بهینه از شاخص میانگین مربعات خطا استفاده گردید و نتایج نشان داد مدلی که در آن تفکیک داده بصورت ماهانه (b1) است، دارای کمترین مقدار میانگین مربعات خطا بوده و به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. به کمک این مدل می توان میزان فرسایش از سطح حوزه بالادست را نیز با دقت بیشتر به دست آورد.

کلمات کلیدی

, رسوب, بارمعلق, مدل های برآورد رسوب, گرگانرود, ایستگاه هیدرومتری تمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021029,
author = {منصور نجفی حاجی ور and مهدی جلالی and مساعدی, ابوالفضل},
title = {برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش در سطح آن},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی بحران آب},
year = {2009},
location = {زابل, ايران},
keywords = {رسوب، بارمعلق، مدل های برآورد رسوب، گرگانرود، ایستگاه هیدرومتری تمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد رسوب خروجی از حوزه آبخیز گرگانرود به منظور تعیین میزان فرسایش در سطح آن
%A منصور نجفی حاجی ور
%A مهدی جلالی
%A مساعدی, ابوالفضل
%J اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
%D 2009

[Download]