اولین کنفرانس بین المللی بحران آب , 2009-03-10

عنوان : ( بررسی روند خشکسالی با استفاده از نوسانات بارندگی در گرگان )

نویسندگان: سمانه جهانی , موسی حسام , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی است که در دهه های اخیر در ایران و برخی از نقاط مختلف جهان بیشتر اثرات خود را نشان می دهد. این پدیده که در برگیرنده عوامل منفی متعددی است، نه تنها بر جنبه های مختلف زندگی افراد منطقه تاثیر می گذارد، بلکه آثار و تبعات آن نواحی همجوار را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در ایران نواحی مختلف به میزان متفاوت درگیر این مسئله می باشند، که گسترش تحقیقات کمک شایانی در کاهش خسارت های ناشی از آن می کند. از جمله عواملی که می توان به نوعی از مهم ترین پارامترهای تاثیر گذار بر خشکسالی دانست، دما و بارندگی می باشد. در این تحقیق که به منظور بررسی پدیده خشکسالی در شهرستان گرگان انجام شده، از پارامتر بارندگی استفاده شده است. برای این منظور از آمار بارندگی ماهیانه ایستگاه سینوپتیک گرگان و ناهارخوران از سال آبی 52-1351 الی 85-1384 و شاخص استاندارد بارش(SPI) استفاده شده است. پریودهای زمانی مورد استفاده، شامل 18 پریود است که از آن جمله می توان به پریودهای ماهیانه، فصلی، دوره زراعی وسالیانه اشاره نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در طول دوره آماری در اغلب پریودها، خشکسالی و ترسالی با شدت های متفاوت اتفاق افتاده است، ضمن اینکه در بیشتر سال ها شرایط نرمال یا نزدیک آن بوده است. بر اساس بررسی های انجام شده کمترین تعداد دفعات وقوع خشکسالی با پایین ترین دامنه نوسان در مهر ماه رخ داده است و بیشترین نوسانات در خرداد، مرداد و شهریور روی داده است. ضمن آنکه، در ایستگاه ناهارخوران نسبت به ایستگاه گرگان، نه تنها نوسانات خشکسالی بیشتر است بلکه شدت آن نیز بیشتر می باشد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص استاندارد بارش, بارندگی, گرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021031,
author = {سمانه جهانی and موسی حسام and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی روند خشکسالی با استفاده از نوسانات بارندگی در گرگان},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی بحران آب},
year = {2009},
location = {زابل, ايران},
keywords = {خشکسالی، شاخص استاندارد بارش، بارندگی، گرگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند خشکسالی با استفاده از نوسانات بارندگی در گرگان
%A سمانه جهانی
%A موسی حسام
%A مساعدی, ابوالفضل
%J اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
%D 2009

[Download]