حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (258-265)

عنوان : ( بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus) ریشه قرمز )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب معمولترین حامل برای رقیق کردن و کاربرد علف کش ها می باشد. بر اساس بررسی های انجام شده کیفیت آب نقش مهمی را در کارایی کاربرد علف کش ها دارد. به منظور بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آزمایشی در سال 1388 در شرایط کنترل شده به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد . تیمارها شامل مقادیر کاربرد علف کش ، 1750 و 2000 میلی لیتر در هکتار)، میزان کربنات کلسیم بعنوان شاخص سختی آب در 6 سطح ( 0،100 ،1500 ،1250 ،1000 ، توفوردی در 6 سطح ( 0 1500،1000،600،300 قسمت در میلیون) و علف هرز در دو سطح (سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز) بودند. پس از سبز شدن گیاهان سم پاشی در مرحله 6 تا 8 برگی علف های هرز انجام شد و 2 هفته بعد از پاشش درصد بقا و وزن خشک علف های هرز اندازه گیری شد. برای تحلیل نتایج آزمایش، تجزیه واریانس داده های آزمایش جهت ارزیابی پاسخ گیاهان به تیمارهای آزمایش با معادله 4 پارامتری سیگموییدی برازش داده شد و مقدار علف کش 0/ محاسبه شد. نتایج نشان دادند مقدار کاربرد علف کش و سختی آب تأثیر معنی داری ( 01 (ID لازم برای 50 درصد بازدارندگی رشد عل فهای هرز ( 50 و ( p< 0/ در رشد و بقای دو علف هرز داشت. با افزایش مقدار کاربرد توفوردی رشد و بقای هر دو علف هرز بطور معنی داری کاهش یافت ( 01 (p< 35 و / 91 درصد ) و کمتر ین ( 5 / 79 و 7 / افزایش سختی آب اثر توفوردی را در کنترل هر دو علف هرز کاهش داد. بر اساس نتایج آزمایش بیشترین ( 4 74/3 درصد) تلفات زیست توده، در بیشترین و کمترین سطح توفوردی و کربنات کلسیم به ترتیب در سلمه تره و تاج خروس حاصل شد. بر این اساس را در هر دو علف هرز افزایش ID حساسیت تاج خروس به کاربرد توفوردی در سطوح مختلف سختی آب بیشتر از سلمه تره بود و افزایش سختی آب، 50 توفوردی برای سلمه تره بترتیب در آب خالص و 1000 قسمت در ID داد. کمترین ( 1057 میلی لیتر در هکتار) و بیشترین ( 2783 میلی لیتر در هکتار) 50 توفوردی برای تاج خروس به ترتیب در 100 و ID میلیون کربنات کلسیم و کمترین ( 559 میلی لیتر در هکتار) و بیشترین ( 1270 میلی لیتر در هکتار) 50 1500 قسمت در میلیون سختی آب حاصل شد.

کلمات کلیدی

, زیست توده, کیفیت آب, کربنات کلسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021058,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and اذریان, فرزانه and نساری, نجمه},
title = {بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus) ریشه قرمز},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4749},
pages = {258--265},
numpages = {7},
keywords = {زیست توده، کیفیت آب، کربنات کلسیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus) ریشه قرمز
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A اذریان, فرزانه
%A نساری, نجمه
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]