تازه های روان درمانی, دوره (13), شماره (50), سال (2009-3) , صفحات (20-30)

عنوان : ( آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن

کلمات کلیدی

آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021061,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن},
journal = {تازه های روان درمانی},
year = {2009},
volume = {13},
number = {50},
month = {March},
issn = {1028-4117},
pages = {20--30},
numpages = {10},
keywords = {آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J تازه های روان درمانی
%@ 1028-4117
%D 2009

[Download]