نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا , 2011-02-22

عنوان : ( گسترش یا تخصیص حوزه های معنایی واژه ها در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی امروز: مطالعه موردی واژه سر )

نویسندگان: شهلا شریفی , آیلین فیروزیان پوراصفهانی , آیدا فیروزیان پوراصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تاریخ تحول زبانها همواره حوزه های معنایی واژه ها گسترده تر یا تخصیص یافته تر و بسامد آنها نیز دچار تغییر می شود. در این پژوهش به بررسی چگونگی این تغییرات می پردازیم. اما به دلیل گستردگی پیکره مورد بررسی و داده های تحقیق در این جستار صرفا واژه های ساخته شده با عضو \"سر\" مورد بررسی قرار گرفته اند. منبع دا د ها در این مقاله لغت نامه دهخدا, تألیف علی اکبر دهخدا(1319) و فرهنگ فارسی امروز, تألیف غلامحسین صدری افشار و همکاران(1373) است. در این بررسی ابتدا تمامی واژههای اخته شده با \"سر\" در این دو فرهنگ جمع آوری شده و سپس به لحاظ لایه های و حوزه های معنایی و بسامد مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, گسترش حوزه معنایی, تخصیص حوزه معنایی, کاربرد استعاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021087,
author = {شریفی, شهلا and فیروزیان پوراصفهانی, آیلین and فیروزیان پوراصفهانی, آیدا},
title = {گسترش یا تخصیص حوزه های معنایی واژه ها در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی امروز: مطالعه موردی واژه سر},
booktitle = {نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گسترش حوزه معنایی، تخصیص حوزه معنایی; کاربرد استعاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گسترش یا تخصیص حوزه های معنایی واژه ها در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی امروز: مطالعه موردی واژه سر
%A شریفی, شهلا
%A فیروزیان پوراصفهانی, آیلین
%A فیروزیان پوراصفهانی, آیدا
%J نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا
%D 2011

[Download]