اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشایی , 2011-02-15

عنوان : ( اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند )

نویسندگان: فخرالدین صالحی , سیدمحمدعلی رضوی , محمد الهی , مصطفی شهیدی نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر متغیرهای عملیاتی فرآیند نانوفیلتراسیون بر روی کارایی فرآیند تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستونهای رنگبری صنعت قند مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور در طی فرآیند نانوفیلتراسیون اثرات اختلاف فشار در عرض غشاء (در پنج سطح)، دمای فرآیند (در سه سطح 30،40و50 درجه سانتیگراد) و غلظت خوراک (در چهار سطح 50،70، 90و110 گرم بر لیتر) بر شار تراوه و گرفتگی غشاء بررسی شد. برای انجام آزمایشات از یک سیستم پایلوت پلنت غشایی مجهز به مدول لوله ای محتوی غشا از جنس فیلم پلی آمید مدل AFC80 ساخت شرکت PCI Memebrane استفاده گردیده است. نتایج نشان داده است که شار از همان دقایق اولیه فرآیند به حالت پایا می رسد و کاهش اولیه ای که در نمودار دینامیکی شار در اکثر فرآیندها مشاهده می شود ، در آزمایشات مشاهده نشد. مقدار میانگین درصد گرفتگی درکل آزمایشات 12% بود که با یک بار شستشو توسط آب مقطر برطرف می شد. نتایج نشان داد با افزایش دما و فشار شار تراوه افزایش می یابد، در صورتی که با افزایش غلظت خوراک به دلیل افزایش فشار اسمزی شار کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, غشا, نانوفیلتراسیون, فاضلاب, شار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021090,
author = {صالحی, فخرالدین and رضوی, سیدمحمدعلی and الهی, محمد and شهیدی نوقابی, مصطفی},
title = {اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشا، نانوفیلتراسیون، فاضلاب، شار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند
%A صالحی, فخرالدین
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A الهی, محمد
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%J اولین کنفرانس ملی غشا و فرآیندهای غشایی
%D 2011

[Download]