کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (13), شماره (51), سال (2010-11) , صفحات (5-15)

عنوان : ( شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته ها )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف این پژوهش ارائه الگویی ترکیبی (کمی و کیفی), سازوکاری مقایسه ای و فرمولی ساده ولی در عین حال جامع برای سنجش قدرت و ضعف رشته های علمی به منظور تحلیل حوزه های علمی در سطوح ملی و جهانی است. با استفاده از شاخص های مختلف علم سنجی, فرمول ارائه شده در عرصه مقالات نمایه شده حوزه علوم اجتماعی کشور مالزی در SSCI طی یک دوره ده ساله(1999-2008) مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد:1- تکیه صرف بر یک شاخص علم سنجی نمی تواند ابزاری چندان کارآمد برای ارزیابی برونداد علمی باشد؛ 2- \\\\\\\"شاخص توان علمی\\\\\\\" معرفی شده در این پژوهش می تواند مبنای کمی قابل اطمینانی برای مقایسه و سنجش قدرت و ضعف رشته های درون یک حوزه مشخص باشد. محاسبه شاخص توان علمی بر مبنای تعداد انتشارات، تعداد استناد، تعداد استناد نشده ها، حجم انتشارات و استنادات مجموعه است. در این شاخص داده ها برحسب نوع مدرک، دوره زمانی، موضوع و پنجره استنادی محاسبه و نرمال سازی می شود؛ و بر این اساس امکان مقایسه رشته های درون حوزه مبسر می گردد.

کلمات کلیدی

, شاخص توان علمی, علم سنجی, قدرت و ضعف رشته ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021103,
author = {داورپناه, محمدرضا},
title = {شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته ها},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2010},
volume = {13},
number = {51},
month = {November},
issn = {1680-9637},
pages = {5--15},
numpages = {10},
keywords = {شاخص توان علمی، علم سنجی، قدرت و ضعف رشته ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته ها
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2010

[Download]