زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Volume (12), No (1), Year (2010-3) , Pages (87-115)

Title : ( The Effect of Concept Mapping on EFL Speaking Fluency )

Authors: Behzad Ghonsooly , Arezoo Hosienpour ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

با توجه به افزایش کاربرد زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی و نیز تاثیر کاربرد نقشه مفهومی بر افزایش یادگیری واژگان و نظم بخشیدن دانش، این تاثیر در افزایش روانی گفتار مورد غفلت قرار گرفته است. در این پژوهش 80 دانشجوی ترم دوم دانشگاه به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت بیست جاسه در معرض روش نقشه مفهومی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روش نقشه مفهومی بر روانی گفتار آنان تاثیری معنادار داشته است.

Keywords

, speaking fluency, concept mapping, efl learners, measures of fluency
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021107,
author = {Ghonsooly, Behzad and Arezoo Hosienpour},
title = {The Effect of Concept Mapping on EFL Speaking Fluency},
journal = {زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics},
year = {2010},
volume = {12},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-1634},
pages = {87--115},
numpages = {28},
keywords = {speaking fluency; concept mapping; efl learners; measures of fluency},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Effect of Concept Mapping on EFL Speaking Fluency
%A Ghonsooly, Behzad
%A Arezoo Hosienpour
%J زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics
%@ 1735-1634
%D 2010

[Download]