ایثار و شهادت و توسعه کشور , 2010-11-03

عنوان : ( بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامه ای شهیدان )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , علیرضا سنائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: کتاب های سرگذشت نامه ای شهیدان،‌از اثربخش ترین ابزارهای مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند . اما باید رد مورد محتوا و شیوه ارائه مطالب آنها ارزیابی هایی صورت پذیرد و نگاه گروه هی مختلف مخاطب لحاظ شود تا با لحاظ یافته های پژوهشی، سطح کیفی کتابها هر چه بیشتر ارتقاء یابد. این مقاله به گزارش پژوهشی راجع به مقایسه نظرات پسران و دختران دانشجوی دانشکدهعلوم تربیتی دانشگاهفردوسی "نسبت به منابع سرگذشت نامه ای شهیدان" اختصاص دارد. یافته ها نشان داد که در ارزیابی کتابها از نظر دانشجویان به طور کلی در سطح نسبتاً مطلوب- ونه کاملاً مطلوب- قرار داد. ضمناً پسران و دختران در بسیاری موارد در ارزیابی کتابها اختلاف معنادار ندارد. ولی به طور کلی دختران در مورد مجموعه کتابهای نیم پنهان ماه مشهد دانست.

کلمات کلیدی

, منابع سرگذشت نامه ای, شهید, دانشجو, دانشگاه فردوسی, جنسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021110,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and سنائی پور, علیرضا},
title = {بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامه ای شهیدان},
booktitle = {ایثار و شهادت و توسعه کشور},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {منابع سرگذشت نامه ای- شهید- دانشجو-دانشگاه فردوسی-جنسیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامه ای شهیدان
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A سنائی پور, علیرضا
%J ایثار و شهادت و توسعه کشور
%D 2010

[Download]