اولین نشست علمی و پژوهشی ایثار و شهادت خراسان رضوی , 2010-05-22

عنوان : ( تاثیر نگرش به شهادت در تاثیر پذیری دانشجویان از منابع سرگذشت نامه شهیدان )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , حسین باغ گلی , علیرضا سنائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زندگی نامه ها یکی از ابزارهای کارآمد برای باقی نگاه داشتن یاد وخاطره بزرگان است. ما نیز در تحقیقات پیشین (سعیدی و شاهرخی 1386، ‌سعیدی،‌حسن نیا و حسین پناه 1387 و سعیدی و سنایی پور 1388 ) به این نتیجه رسیده بودیم که کتاب های سرگذشت نامه ای در مجموع تأثیرات مثبتی روی دانشجویان دارند. اما در پی انجام این سه پژوهش مسأله جدیدی مطرح شد . آیا کتاب های سرگذشت نامه ای شهیدان می تواند در خدمت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای افرادی که نوعی نگرش منفی نسبت به مقوله مذکور دارند، ‌باشد یا فقط برای گروه دارای نگرش مثبت مفید است؟لذا پژوهش جدیدی طراحی شد که اولاً نگرش به شهادتِ هر فرد – به عنوان مولفه ای از هویت دینی فرد که کاملاً مرتبط با موضوع تحقیق است- را اندازه بگیرد و ثانیا امکان مقایسه ی آماری نظرات دو گروه را نسبت به کتابها را فراهم آورد. در این پژوهش از روش پیمایشی تبیینی استفاده شد. به این منظور تعداد دو پرسشنامه تهیه گردید. در پرسشنامه اول، با 16 سوال، نگرش به دو مقوله نگرش به شهادت و الگوپذیری از شهدا سنجیده شد. . در پرسشنامه دوم، با 13 سوال، نگرش به دو مقوله جذابیت ظاهری و اثربخشی محتوای کتب مورد مطالعه در زمینه سرگذشت شهدا سنجیده شد. پس از تدوین پرسشنامه، تعداد 295 پرسشنامه به همراه کتاب های انتخاب شده از سرگذشت شهدا، در اختیار دانشجویان قرار گرفت. در این مرحله از دانشجویان خواسته شد، قبل از مطالعه این کتب، به پرسشنامه اول (نگرش به شهادت و الگوپذیری از شهدا) و پس از مطالعه کتب، به پرسشنامه دوم (نگرش به جذابیت ظاهری و اثربخشی محتوای کتب) پاسخ دهند.در این مطالعه، متوجه شدیم که اگر چه به طور کلی- همان طور که انتظار می رفت- نگرش نسبت به این گونه کتابها در گروه های دارای نگرش مثبت تر نسبت به شهادت به طور معناداری بیشتر است و نیز رابطه معناداری بین نگرش به شهادت (x) و نگرش به کتاب (y) وجود دارد ولی متغیرx – در هر دو نوع شهادت طلبی و الگوپذیری – تا حد تقریباً بسیار اندکی می تواند متغیر y را تبیین کند.در بخش انتهایی این مطالعه با مقایسه نمره نگرش به شهادت و نگرش به کتابها نتیجه گرفتیم که میزان پیشرفت گروه ضعیف بیشتر بوده است!

کلمات کلیدی

, منابع سرگذشت نامه ای, نگرش – شهادت, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021111,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and باغ گلی, حسین and سنائی پور, علیرضا},
title = {تاثیر نگرش به شهادت در تاثیر پذیری دانشجویان از منابع سرگذشت نامه شهیدان},
booktitle = {اولین نشست علمی و پژوهشی ایثار و شهادت خراسان رضوی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {منابع سرگذشت نامه ای- نگرش – شهادت- دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نگرش به شهادت در تاثیر پذیری دانشجویان از منابع سرگذشت نامه شهیدان
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A باغ گلی, حسین
%A سنائی پور, علیرضا
%J اولین نشست علمی و پژوهشی ایثار و شهادت خراسان رضوی
%D 2010

[Download]