پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20

عنوان : ( روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه بندها )

نویسندگان: محمدمهدی سالخورده حقیقی , عابدین واحدیان مظلوم , هادی صدوقی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله ساختاری جدید برای آرایه DT همراه با روشی جدید برای تلفیق طبقه بندها ارایه شده است این روش جدید توسعه ای است برای روش استاندارد DT برمبنای طبقه بندی های یک کلاسه SVDD. با توجه به قابلیتهای بالای SVDD برای مدلسازی رفتار طبقه بندها و قابلیتهای روش DT برای کمک به تصمیم گیری در تلفیق طبقه بندها ، می توان روشی جدید بر مبنای ترکیب آنها بدست آورد بطوری که شامل قابلیتهای هرد و باشد. در روش متداول DT تصمیم گیری نهایی برای برچسب زدن به داده های ورودی ، بر مبنای فاصله دو نقطه انجام می گیرد که نمی تواند قابلیت اطمینانمورد انتظار را داشته باشد در حالی که در روش جدید ، داده های ورودی با تبدیل فضا به فضایی با ابعاد بالاتر تصویر شده وتوسط ابر کره جداسازی انجام می شود. سپس با ساختاری جدید برای DT ترکیب کننده نهایی می تواند خروجی طبقه بندها را ترکیب نماید. بررسی کارایی روش جدید بر اساس داده های استاندارد با روشهای موجود انجام شده است.

کلمات کلیدی

, تلفیق طبقه بندها, الگوی تصمیم گیری, decision template , support vector data , descriptor
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021124,
author = {سالخورده حقیقی, محمدمهدی and واحدیان مظلوم, عابدین and صدوقی یزدی, هادی},
title = {روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه بندها},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تلفیق طبقه بندها، الگوی تصمیم گیری، decision template ; support vector data ،descriptor},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه بندها
%A سالخورده حقیقی, محمدمهدی
%A واحدیان مظلوم, عابدین
%A صدوقی یزدی, هادی
%J پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]