پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20

عنوان : ( فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها )

نویسندگان: مصطفی قاضی زاده احسائی , هادی صدوقی یزدی , محمود نقیب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی (CFS) جهت نگاشت داده های جداپذیر غیرخطی به داده های جداپذیر خطی ارائه گردیده است. نگاشتهای کوادراتیک یا خطی ،داده ها را به فضای جدید به گونه ای نگاشت می دهند که طبقه بندی داده ها بهتر انجام پذیرد. اساس روش ارائه شده ، انطباق منحنی، سطح و یا حجم بر روی داده های تعلیم می باشد. در این روش خط ، سطح ویا حجم منطبق شده ، به عنوان محورهای فضای جدید در نظر گرفته می شوند. در انتها با استفاده از طبقه بند خطی Adaline، طبقه بندی انجام گرفت که نتایج با یک طبقه بند غیرخطی SVM مقایسه شده است و نتایج از خوب بودن روش ارائه شده حکایت دارد.

کلمات کلیدی

, فضای مبتنی بر انطباق منحنی, فضای مبتنی برفاصله, انطباق, طبقه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021125,
author = {قاضی زاده احسائی, مصطفی and صدوقی یزدی, هادی and نقیب زاده, محمود},
title = {فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فضای مبتنی بر انطباق منحنی، فضای مبتنی برفاصله، انطباق، طبقه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها
%A قاضی زاده احسائی, مصطفی
%A صدوقی یزدی, هادی
%A نقیب زاده, محمود
%J پانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]