پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (12), شماره (57), سال (2010-4) , صفحات (115-129)

عنوان : ( طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی )

نویسندگان: بهزاد قنسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه دوره های آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان و تدوین کتب مختلف آموزشی مرتبط با این حوزه تحولی فرهنگی است که با وجود آثار مثبت آن کاستی هایی را نیز دارد. مهم ترین این نقص حوزه ی آزمون سازی زبان و به ویژه نبود آزمون بسندگی زبان فارسی است. این گفتار به تعریف و اهمیت آزمون سازی زبان و ارتباط آن با دوره های آموزش زبان فارسی پرداخته است. نویسنده همچنین به دلیل ابعاد مهم و تاثیرگذار آزمون در قلمرو سیاسی و فرهنگی کشور به تولید و روایی سنجی آزمون ملی بسندگی زبان فارسی توجه نموده است.

کلمات کلیدی

, آزمون سازی, بسندگی, زبان فارسی, پایایی, روایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021133,
author = {قنسولی, بهزاد},
title = {طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2010},
volume = {12},
number = {57},
month = {April},
issn = {2588-4123},
pages = {115--129},
numpages = {14},
keywords = {آزمون سازی، بسندگی، زبان فارسی، پایایی، روایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی
%A قنسولی, بهزاد
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2010

[Download]