تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (127), سال (2009-2) , صفحات (81-101)

عنوان : ( مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین )

نویسندگان: زهره تائبی نقندری , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دربررسی داستانها وافسانه های جاودانه جهان،نکته جالب توجهی وجود دارد که شاید خود یکی از دلایل جاودانگی این داستانها در طول قرون باشد.گرچه این داستان ها با مردمی از کشورهایی با زبان ونژاد متفاوت،زمینه های فرهنگی مختلف وحتی از نظر زمانی به دوره های مختلفی مربوط می شوند،همگی از یک فصل مشترک برخوردارند وآن حدیث عشق ورنج ودغدغه های انسانی وقصه امال وآرزوهای دست نیافتنی است که دربرخورد با واقعیت های موجود زندگی فرو می ریزندواز آنها جز نام وخاطره ای باقی نمی ماند.نکته قابل تامل اینکه پدیدآورندگان این آثار افرادی بوده اندکه هرگز یکدیگر را ندیده اند، سخنی از یکدیگر نشنیده واز حال و هوای یکدیگر خبری نداشته اند،اما از درد هایی مشابه رنج برده اند واز دغدغه های یکسان نالیده اند وگاه در راه آشکار کردن حقیقتی کوشیده اند که خواننده را به تامل وتفکری عمیق وا می دارد وچشم او را به روی واقعیات زندگی باز می کند. در این مقاله به مقایسه مشابهت های دو کتاب مرگ شاه آرتر به قلم سرتامس ملری که در قرن پانزدهم به چاپ رسیده ومنظومه خسرووشیرین نظامی گنجوی که در قرن ششم مقارن با قرن دوازدهم میلادی سروده شده است خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی , رمانس , منظومه خسر و و شیرین, داستان مرگ شاه آرتر, مثلث عشقی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021135,
author = {تائبی نقندری, زهره and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2009},
volume = {41},
number = {127},
month = {February},
issn = {1735-1596},
pages = {81--101},
numpages = {20},
keywords = {ادبیات تطبیقی ،رمانس ، منظومه خسر و و شیرین، داستان مرگ شاه آرتر،مثلث عشقی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین
%A تائبی نقندری, زهره
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2009

[Download]