علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (142-148)

عنوان : ( ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) )

نویسندگان: امیرحسین سعیدنژاد , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موادآلی یکی از منابع بسیار مفید برای بهبود کیفیت خاکهای زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان مختلف هستند. به منظور بررسی اثر کودهای آلی 86 در - شامل کمپوست و ورمی کمپوست و همچنین کودهای دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز آزمایشی در سال زراعی 87 مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد مطالعه شامل کمپوست به میزان 15 تن در هکتار، ورمی کمپوست به میزان 10 تن در هکتار، کود گاوی به میزان 30 تن در هکتار، کود گوسفندی به میزان 20 تن در هکتار و تیمار شاهد (بدون مصرف کود) بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در اکثر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری بین تیمارهای اعمال شده و تیمار شاهد وجود داشت. مصرف کودهای آلی و دامی باعث افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و ارتفاع بوته شد. در حالی که وزن هزار دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. در بین تیمارها نیز تیمار ورمی کمپوست دارای بیشترین عملکرد بیولوژیک ( 1065 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین عملکرد دانه ( 477 کیلوگرم در هکتار) بود. در اکثر صفات تیمار ورمی کمپوست دارای بیشترین مقادیر بدست آمده بود. در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از کودهای آلی و دامی می تواند نقش موثری در افزایش کارایی تولید در گیاه زیره سبز داشته باشد.

کلمات کلیدی

, کودهای آلی, کودهای دامی, زیره سبز, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021138,
author = {سعیدنژاد, امیرحسین and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {24},
number = {2},
month = {March},
issn = {2423-3986},
pages = {142--148},
numpages = {6},
keywords = {کودهای آلی، کودهای دامی، زیره سبز، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)
%A سعیدنژاد, امیرحسین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2011

[Download]