مشهد پژوهی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (43-64)

عنوان : ( مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مربوط به شهرداری و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت اجتماعی شهروندان می تواند کمک بزرگی به کیفیت و کمیت خدمات شهرداری بنماید. در این مقاله ایتدا مشارکت اجتماعی به عنوان نوع خاصی از کتش اجتماعی تعریف و سپس بر پایه داده های تجربی جمع آوری شده از یک نمونه معرف در شهر مشهد، بررسی میزان و عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در حوزه خدمات شهرداری مشهد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مشارکت اجتماعی در شهر مشهد در مقیاس این تحقیق در حد مطلوب نیست. در همچنین در زمینه عوامل موثر بر مشارکت ترکیبی با نام «احساس اثربخشی شهروندی» به عنوان قویترین عامل موثر تشخیص داده شد. این متغیر ترکیبی از احساس تعلق به مشهد و رضایت از خدمات شهرداری و دیگر سازمان های خدماتی است.

کلمات کلیدی

, مشارکت اجتماعی, شهرداری, مشهد, کنش اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021144,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مربوط به شهرداری و عوامل موثر بر آن},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-5826},
pages = {43--64},
numpages = {21},
keywords = {مشارکت اجتماعی، شهرداری، مشهد، کنش اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مربوط به شهرداری و عوامل موثر بر آن
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2010

[Download]