جامعه شناسی تاریخی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (125-144)

عنوان : ( قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران )

نویسندگان: علی یوسفی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قوم مداری نوعی تلقی فرهنگی است که بر اساس آن اعضای یک قوم ارزش ها، هنجارها، و شیوه زندگی قوم خود را برتر از دیگر اقوام می دانند و اساس دیدگاه های قالبی درباره دیگر اقوام قضاوت می کنند. به همین جهت در جوامع چند قومی، قوم مداری، یک مانع فرهنگی برای شکل گیری و گسترش روابط بین قومی است. تحلیل ثانویه داده های یک تحقیق در بین هشت قوم ایرانی لر، عرب، فارس، بلوچ، ترکمن، و طالش نشان می دهد که اولا قوم مداری نزد همه اقوام ایرانی بالاست، در عین حال کمترین قوم مداری عرب ها و بیشترین قوم مداری از آن قوم بلوچ است. ثانیا قوم مداری از یک سو سبب روابط همزیستانه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و از سوی دیگر باعث تشدید روابز تعارضی در بین اقوام می گردد و ثالثا قوم مداری مانع از شکل گیری تنوع هویت جمعی (قومی) در شبکه روابط بین قومی می گردد.

کلمات کلیدی

, قومیت, روابط بین قومی, قوم مداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021145,
author = {یوسفی, علی and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران},
journal = {جامعه شناسی تاریخی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-1941},
pages = {125--144},
numpages = {19},
keywords = {قومیت، روابط بین قومی، قوم مداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران
%A یوسفی, علی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J جامعه شناسی تاریخی
%@ 2322-1941
%D 2009

[Download]