علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (1), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (125-140)

عنوان : ( ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر(PDSI) )

نویسندگان: حسین انصاری , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات زمانی و مکانی خشکسالی در حوزه‌های آبریز شمال شرق کشور در بازه زمانی کاشت محصولات دیم(ماههای مارس تا ژوئن) مورد بررسی قرار گرفت. شرایط تری و خشکی ماهانه با استفاده از شاخص شدت خشکسالی پالمر و برای دوره آماری 2001- 1968 در 5 ایستگاه مشهد، سرخس، گلمکان، قوچان و بجنورد تجزیه و تحلیل شد. در کنار آماره‌های توصیفی(محاسبات آماری پایه) شاخص پالمر، همبستگی مکانی شاخص و اثرات شرایط ماه‌های قبل بر ماه‌های بعد تعیین و مقایسه همبستگی‌ها(مقایسه معنی‌داری) با استفاده از آزمون t برای داده‌های جفت انجام شد. نتایج، انطباق توزیع آماری نرمال بر شاخص پالمر با استفاده از آزمونهای نیکوئی برازش کلموگرف- اسمیرنوف، رایان- جوینر و اندرسون- دارلینگ در سطح معنی داری 5% در کلیه ایستگاهها را مورد تائید قرار داده و آزمون F_test نیز عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین مقادیر ماکزیمم و می‌نیموم انحراف از معیار شاخص در ماههای مختلف را نشان داد. همچنین نتایج حاصل از چولگی تکرار بیشتر ترسالی و شدت بیشتر خشکسالی در ایستگاههای سرخس، گلمکان و بجنورد و تکرار بیشتر خشکسالی و شدت بیشتر ترسالی را در ایستگاههای مشهد و قوچان نشان داد. همبستگی مکانی نسبتاً بالایی در منطقه وجود داشته و تغییرات در سطح 5% معنی‌دار نبودند. همبستگی زمانی بالا برای مقادیر شاخص بدست آمد که تاثیرات شرایط ماههای قبل بر خشک و تر بودن ماه‌های بعدی را بطور کامل نشان داد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص شدت خشکسالی پالمر , همبستگی مکانی, همبستگی زمانی, حوزه‌های آبریز شمال شرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021147,
author = {انصاری, حسین and داوری, کامران},
title = {ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر(PDSI)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {1028-3099},
pages = {125--140},
numpages = {15},
keywords = {خشکسالی، شاخص شدت خشکسالی پالمر ، همبستگی مکانی، همبستگی زمانی، حوزه‌های آبریز شمال شرق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر(PDSI)
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]