شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( میزان واگرایی ژن میتوکندری CYTBجغد انبار )

نویسندگان: منصور علی آبادیان , جمشید درویش , نیلوفر علائی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جغد انبار و جغرافیایی منجر شده است که گونه جغد انبار زیرگونه های متعددی را در سرتاسر جهان دارا باشد ولی با این وجود هنوز مطالعات گسترده ای 700 برای 34 نمونه متعلق به گونه bp با طول حدود CYTB بر روی این گونه انجام نشده است. در این مطالعه تعیین توالی ژن میتوکندری کدینه جغد انبار از سراسر جهان انجام شد و این احتمال که زیرگونه های جغد انبار در دنیای جدید از زیرگونه های آن در دنیای قدیم متمایز شده باشند بیانگر تفاوت ژنتیکی (Mr Bayes) و مستر بیس (ML) محتمل ترین درخت ,(MP) بررسی شد.اطلاعات حاصل از تحلیل بهینه ترین درخت است.میزان تنوع ژنتیکی درون هر یک از کلادهای دنیای furcata وکلاد دنیای جدید با نام alba قابل ملاحظه ای بین کلاد دنیای قدیم با نام 7% است. با توجه به این نتایج این احتمال وجود دارد که زیرگونه های / 27 /% و اما میزان تنوع ژنتیکی در بین این کلادها 4 -%/ جدید و قدیم 5 دنیای جدید و دنیای قدیم از نظر ژنتیکی جدا بوده و عدم تبادل ژنتیکی در آنها دیده می شود و مبتنی بر حضور دو گونه جدا در این تاکسون با زیرگونه های متعدد است

کلمات کلیدی

, . Cytochrome b, فیلوجغرافی , DNA Barcoding, میتوکندری DNA,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021149,
author = {علی آبادیان, منصور and درویش, جمشید and علائی کاخکی, نیلوفر},
title = {میزان واگرایی ژن میتوکندری CYTBجغد انبار},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {. Cytochrome b- فیلوجغرافی - DNA Barcoding- میتوکندری DNA-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان واگرایی ژن میتوکندری CYTBجغد انبار
%A علی آبادیان, منصور
%A درویش, جمشید
%A علائی کاخکی, نیلوفر
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]