شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( فیلوژنی کپور ماهیان براساس اطلاعات مورفولوژی و مولکولی )

نویسندگان: یزدانی مقدم , خلیجه داد , منصور علی آبادیان , سیفعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماهی از جنس گرفته شد.بر روی اطلاعات بعد از استاندارد شدن تحلیل مولفه های اصلی و فاکتور های مرتبط انجام شد. در بخش مولکولی توالی دارای 950 جفت بازازتعداد 50 فرد از نقاط مختلف مالزی انتخاب شدند.روش های متفاوت تکاملی برای نشان دادن رابطه Cytochrome b تکاملی برای 10 گونه ازا ین جنس در نظر گرفته شد. درخت تکاملی که نشانگر درصد توافق بین صفات مورفومتریک ومریستیک می باشد . و بقیه 9 گروه دیگر از این جنس در گروه دوم قرار گرفتند . Puntius schwanefeldi وجود 2 گروه عمده را تایید کرد.در اولین گروه تنها درخت توافقی برای مقایسه بین مطالعات مولکولی و مورفومتریک نیز ترسیم شد.

کلمات کلیدی

, مورفولوژی , ژن میتوکندری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021150,
author = {یزدانی مقدم and خلیجه داد and علی آبادیان, منصور and سیفعلی},
title = {فیلوژنی کپور ماهیان براساس اطلاعات مورفولوژی و مولکولی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مورفولوژی ، ژن میتوکندری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیلوژنی کپور ماهیان براساس اطلاعات مورفولوژی و مولکولی
%A یزدانی مقدم
%A خلیجه داد
%A علی آبادیان, منصور
%A سیفعلی
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]