شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مقایسه عملکرد ژنهای هسته در Rag میتوکندری و ژن 1 Cytb )

نویسندگان: زین العابدین محمدی , منصور علی آبادیان , سعید شهابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای شناسایی مقایسهای پستانداران، شناسایی مناسب تاکسونهای پایه (برای مثال گونهها) ضروری است، دراین مورد انتخاب ژنی مناسب با برای شناسایی گونهها در جانوران به عنوان مارکری استاندارد شناخته شده است. با استفاده از Cox تغییرات فیلوژنتیکی بالا، بسیارمهم است. ژن 1 میتواند به عنوان مارکری سریع و دقیق Cox بارکدینگ، ژن 1 DNA تفاوتهای موجود در تغییرات ژنتیکی درون و بین گونهای، یعنی فاصله 11404 توالی) میتوکندری با ژن ) Cytb 660 توالی) و ) Cox برای شناسایی گونههای جانوری استفاده شود. برای رده پستانداران عملکرد ژن 1 417 توالی) مقایسه شد. فاصله بین واگرایی درون و بین گونهای برای هر یک از ژنها مقایسه گردید و مشخص شد که این فاصله ) Rag هسته 1 کمتراست. این نتیجه در مورد ژن هسته بیانگراین است که ژنهای هسته با Rag در درون میتوکندری یکسان و بالاست درحالیکه این فاصله در 1 بارکدینگ، کمتر مناسب و معمول هستند. برای گونههایی که در این رده توالیهای DNA میزان تغییرات پایین برای تعیین حدود گونهها در متعددشان قابل دسترس است، تفاوتهای مهمی در فواصل ژنتیکی درونگونهای بین ژنهای میتوکندریایی دیده میشود، و در مقایسه دو ژن بارکدینگ ممکن است DNA برای گونهها میدهد و به عنوان Cytb اجازه شناسایی و تفکیک دقیقتری را نسبت به ژن Cox میتوکندری، ژن 1 نقش مهمی در مقایسه پستانداران ایفاء کند

کلمات کلیدی

, ژن , Cytochrome b ژن , Cytochrome c oxidase subunit I بارکدینگ, ژن DNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021153,
author = {محمدی, زین العابدین and علی آبادیان, منصور and شهابی, سعید},
title = {مقایسه عملکرد ژنهای هسته در Rag میتوکندری و ژن 1 Cytb},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {ژن ، Cytochrome b ژن ، Cytochrome c oxidase subunit I بارکدینگ، ژن DNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد ژنهای هسته در Rag میتوکندری و ژن 1 Cytb
%A محمدی, زین العابدین
%A علی آبادیان, منصور
%A شهابی, سعید
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]