شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی پیامدهای هیبریداسیون چکجک کردی و ایرانی )

نویسندگان: عاطفه چمنی , محمد کابلی , محمود کرمی , منصور علی آبادیان , اریک پاسکه , روجه پرودون ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده زادآوری چکچک کردی و چکچک ایرانی در غرب و شمال غرب ایران همپوشی دارد و نظراتی مبنی بر درون آمیزی این دو آرایه و به وجود آمدن افراد حدواسط وجود دارد. به منظور بررسی امکان وقوع هیبریداسیون و همچنین مشخصات افراد هیبرید احتمالی، عملیات میدانی در فاصله بین اردیبهشت 1385 تا مرداد 1386 در محدوده پراکنش این دو آرایه در داخل و خارج از منطقه تماس انجام شد و افراد چکچک ایرانی درون منطقه تماس همراه با افرادی با ویژگ یهای حدواسط و همچنین در خارج از منطقه تماس مشاهده و نمونه برداری شدند. سپس برای همه نمون ههای بالغ، آنالیز واریانس چندمتغیره، آنالیز مولفه های اصلی و آنالیز تابع تشخیص برای 19 متغیر ریخت سنجی و آنالیز چندگانه تناظر برای 17 متغیر مربوط به رنگ آمیزی اجرا شد. سپس آنالیز اسمیت و هیل برای تلفیق متغیرهای کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز واریانس چندمتغیره، هیچ متغیر ریخت سنجی بین چکچک ایرانی و هیبرید احتمالی دارای تفاوت معن یدار نیست. علاوه بر این، بر اساس دارنگاره حاصل از متغیرهای ریخت سنجی، چکچک ایرانی آرایه خواهری هیبرید احتمالی م یباشد. از سوی دیگر بر اساس دارنگاره حاصل از آنالیز اسمیت و هیل، چکچک کردی و هیبرید احتمالی در یک کلاد قرار م یگیرند. ولی رنگ آمیزی پر و بال، بایستی با احتیاط بسیار زیاد در بررسی روابط خویشاوندی در چکچک ها مورد استفاده قرار بگیرد. بدین ترتیب نتایج ما ارتباطات نزدیک ریخت شناختی هیبرید احتمالی به چکچک ایرانی را تایید م یکند. عل یرغم اینکه در رنگ آمیزی پر و بال شبیه به چکچک کردی م یباشد.

کلمات کلیدی

, چکچک, هیبرید احتمالی, هیبریداسیون, منطقه تماس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021155,
author = {عاطفه چمنی and محمد کابلی and محمود کرمی and علی آبادیان, منصور and اریک پاسکه and روجه پرودون},
title = {بررسی پیامدهای هیبریداسیون چکجک کردی و ایرانی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {چکچک، هیبرید احتمالی، هیبریداسیون، منطقه تماس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پیامدهای هیبریداسیون چکجک کردی و ایرانی
%A عاطفه چمنی
%A محمد کابلی
%A محمود کرمی
%A علی آبادیان, منصور
%A اریک پاسکه
%A روجه پرودون
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]