فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (33-46)

عنوان : ( بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا )

نویسندگان: محمد جواد ارشدی شریف آباد , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دربین عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)، نیتروژن نقش مهمتری در افزایش سطح برگ، سرعت رشد بخش های هوایی و عملکرد غده دارد. بنابراین برای تعیین زمان و مقدار کود نیتروژن تکمیلی در مراحل مختلف رشد گیاه سیب زمینی، بکارگیری یک روش قابل اعتماد برای ارزیابی نیتروژن قابل جذب خاک در طول فصل رشد مورد نیاز می باشد. بدین منظور جهت استفاده از کلروفیل متر برای تشخیص زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن و افزایش کارایی مصرف کودهای نیتروژن، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. کود نیتروژن سرک در دو سطح 100 و 150 کیلوگرم در هکتار در دو شاخص نیتروژن 90 و 95 درصد، با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد شاخص نیتروژن 95 درصد در مقابل شاخص 90 درصد از کارایی بیشتری در افزایش عملکرد گیاه سیب زمینی برخوردار است، اما در شاخص 95 درصد، سطوح کود نیتروژن 100 و 150 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. شاخص های نیتروژن و سطوح کود نیتروژن نیز تاثیر معنی داری بر روی تعداد ساقه اصلی و تعداد غده در بوته نداشتند. افزایش مقادیر کود سرک درصد غده های درشت و متوسط را افزایش و درصد غده های ریز را کاهش داد. تولیدکنندگان سیب زمینی بایستی کود نیتروژن را برای بهینه کردن عملکرد محصولشان بکار برند، اما بکارگیری کافی و به موقع کود نیتروژن نیازمند استفاده از یک روش سریع و مقرون به صرفه است. به نظر می رسد مدیریت مصرف کود نیتروژن به کمک دستگاه کلروفیل متر علاوه بر دستیابی به عملکرد غده مطلوب، منجر به صرفه جویی در مصرف کودهای نیتروژن می گردد.

کلمات کلیدی

, کود نیتروژن , عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی , کلروفیل متر , شاخص نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021161,
author = {ارشدی شریف آباد, محمد جواد and خزاعی, حمیدرضا and کافی, محمد},
title = {بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2008},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-7446},
pages = {33--46},
numpages = {13},
keywords = {کود نیتروژن ،عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی ، کلروفیل متر ، شاخص نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا
%A ارشدی شریف آباد, محمد جواد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A کافی, محمد
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2008

[Download]