مطالعات اجتماعی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2009-4) , صفحات (64-85)

عنوان : ( عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خانواده یکی از قدیمی ترین نهادهای تربیتی جوامع انسانی است. خانواده به عنوان خرده نظام در درون نظام اجتماعی دارای تمام ویژگی های نظام است. عدم تعادل در نظام خانواده موحب بروز مشکلاتی در آن می شود و برخی کارکردهای آن را مختل مب کند. از سوی دیگر در خانواده های ایرانی قیود فرهنگی مانع طلاق موجب می شود که مشکلات موجود به طور کامل در آمار طلاق منعکس نشود. یکی از راه های بررسی مشکلات خانواده در ایران بررسی ناسازگاری اعضای خانواده و عوامل موثر بر آن است. در این مقاله تضاد ارزشی همسران و رابطه با ناسازگاری میان آن دو بررسی شده است. تحلیل داده های تجربی این پژوهش که ماخوذ از مصاحبه با 143 زوج مشهدی بوده است نشان داد که تضاد ارزشی میان همسران موجب افزایش بروز رفتارهای ناسازگارانه از سوی هر دو می شود. در تحلیل ساختاری ضریب تحلیل مسیر میان تضاد ارزشی همسران و اعمال ناسازگارانه شوهران برابر 0.33 و همین ضریب مسیر برای اعمال ناسازگارانه بانوارن برابر 0.26 بوده است.

کلمات کلیدی

, خانواده, مشکلات ساختاری, تضاد ارزشی, ناسازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021163,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد},
journal = {مطالعات اجتماعی ایران},
year = {2009},
volume = {3},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-3653},
pages = {64--85},
numpages = {21},
keywords = {خانواده، مشکلات ساختاری، تضاد ارزشی، ناسازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J مطالعات اجتماعی ایران
%@ 2008-3653
%D 2009

[Download]