پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, شماره (73), سال (2007-3) , صفحات (96-102)

عنوان : مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica ( مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavica )

نویسندگان: آسا قلی زاده , مسعود اصفهانی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica

کلمات کلیدی

مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102117,
author = {آسا قلی زاده and مسعود اصفهانی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2007},
number = {73},
month = {March},
issn = {2423-5423},
pages = {96--102},
numpages = {6},
keywords = {مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica
%A آسا قلی زاده
%A مسعود اصفهانی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2007

[Download]