علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (197-208)

عنوان : ( بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی )

نویسندگان: یحیی سلاح ورزی , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش یخ زدگی همواره یکی از مهمترین مشکلات پیش روی انارکاران ایران بوده است. چنانکه سرمای زمستان 86 باعث خسارت 100 درصدی به بسیاری از باغات خراسان و قسمتهایی از سایر نقاط ایران گردید. جهت دسترسی به ارقام مقاومتر انار، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 6 رقم مهم ایران (شیرین پوست قرمز، پوست سفید، شهوار، ترش ملس، شلغمی و شیشه کپ) و 9 تیمار دمایی در دامنه 10- تا 24- درجه سانتیگراد در سال 87 انجام پذیرفت. نتایج حاضر نشان داد که همزمان با کاهش دمای یخ زدگی، میزان قهوه ای شدن، محتوای پرولین، نشت الکترولیتی و فعالیت آنتی اکسیدانی در همه ارقام افزایش و از درصد بقای آنها کاسته شد. سه رقم شیرین پوست قرمز، پوست سفید و شهوار در دمای 18- درجه سانتیگراد هیچ گونه رشد مجددی نشان ندادند، اما در همین دما درصد بقای ارقام ترش ملس، شلغمی و شیشه کپ به ترتیب برابر 30، 5/21 و 2/61 درصد بود. همچنین رقم شیشه کپ در این آزمایش توانست تا دمای 20- درجه سانتیگراد ساختار غشای سلولی خود را حفظ و نشت الکترولیتی از سلولها را در حداقل نگه دارد. محتوای پرولین این رقم نیز در دمای 24- درجه سانتیگراد نسبت به شرایط شاهد 12 برابر افزایش نشان داد. بنابراین به نظر می رسد رقم شیشه کپ در مقایسه با سایر ارقام به شکل موثرتری می تواند پتانسیل اسمزی خود را تحت تنش یخ زدگی حفظ نماید.

کلمات کلیدی

, انار, پرولین, رشد مجدد, فعالیت آنتی اکسیدانی, یخ زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021174,
author = {سلاح ورزی, یحیی and داوری نژاد, غلامحسین and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and نظامی, احمد},
title = {بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی},
journal = {علوم و فنون باغبانی ایران},
year = {2010},
volume = {11},
number = {3},
month = {December},
issn = {1680-7154},
pages = {197--208},
numpages = {11},
keywords = {انار، پرولین، رشد مجدد، فعالیت آنتی اکسیدانی، یخ زدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A نظامی, احمد
%J علوم و فنون باغبانی ایران
%@ 1680-7154
%D 2010

[Download]