دانش و توسعه, دوره (17), شماره (31), سال (2010-9) , صفحات (29-57)

عنوان : ( کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , زهرا شیرزورعلی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی کارایی بازار بورس تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرایط لحاظ نمودن نا همسانی واریانس، بازار مذکور از کارایی برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021176,
author = {سلیمی فر, مصطفی and شیرزورعلی آبادی, زهرا},
title = {کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {17},
number = {31},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {29--57},
numpages = {28},
keywords = {کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس
%A سلیمی فر, مصطفی
%A شیرزورعلی آبادی, زهرا
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]