پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی , 2010-12-01

عنوان : ( روندها و رویکردهای یادگیری مشارکتی در محیط آموزش الکترونیکی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , مهوش کاظمی قره چه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری الکترونیکی به طور فزاینده نقش مهمی در آموزش و یادگیری ایفا می کند. در سالهای اخیر توجه زیادی به یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی شده است. مطالعه حاضر با بررسی پژوهشها و منابع علمی مکتوب و غیرمکتوب داخلی و خارجی، با هدف به چالش کشیدن فضای محصور آموزش سنتی، محیط های یادگیری مشارکتی الکترونیکی را به عنوان محیطهای رضایت بخش در کسب یادگیری فراگیران مدنظر قرار می دهد و ضمن معرفی چند رویکرد نوین آموزشی در این زمینه، از قبیل koralle, geometriamo, jigsaw, fate2 به طرح چند پرسش در زمینه چگونگی ارزیابی فردی یادگیرندگان درگروه، بررسی احتمال رخداد تعاملات موردانتظار و ایجاد رضایت در بین فراگیران در محیط یادگیری الکترونیکی می پردازد. نتایج حاصل، در عین اینکه اثربخشی یادگیری الکترونیکی در افزایش تعامل همگن و کارگروهی را نشان می-دهد، به محدودیت عمده آن در مدیریت خودکار مشارکت یادگیرندگان وعدم مشاهده تعامل آنها از سوی مدرس اشاره می کند. بر این اساس، نکاتی برای تقویت یادگیری الکترونیکی مشارکتی در حوزه برنامه ریزی درسی در این محیط نوین پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, یادگیری مشارکتی, یادگیری الکترونیکی, محیط آموزش الکترونیکی, فناوری اطلاعات و ارتباطات, برنامه درسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021178,
author = {امین خندقی, مقصود and کاظمی قره چه, مهوش},
title = {روندها و رویکردهای یادگیری مشارکتی در محیط آموزش الکترونیکی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {یادگیری مشارکتی، یادگیری الکترونیکی، محیط آموزش الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه درسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روندها و رویکردهای یادگیری مشارکتی در محیط آموزش الکترونیکی
%A امین خندقی, مقصود
%A کاظمی قره چه, مهوش
%J پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
%D 2010

[Download]