پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی , 2010-12-01

عنوان : ( ارزشیابی فراگیران در محیط آموزش الکترونیکی با مروری بر مدل GPAM_WATA )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , مریم باغانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری الکترونیکی به طور فزاینده نقش مهمی در آموزش و یادگیری ایفا می کند. در سالهای اخیر توجه زیادی به یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی شده است. مطالعه حاضر با بررسی پژوهشها و منابع علمی مکتوب و غیرمکتوب داخلی و خارجی، با هدف به چالش کشیدن فضای محصور آموزش سنتی، محیط های یادگیری مشارکتی الکترونیکی را به عنوان محیطهای رضایت بخش در کسب یادگیری فراگیران مدنظر قرار می دهد و ضمن معرفی چند رویکرد نوین آموزشی در این زمینه، از قبیل koralle, geometriamo, jigsaw, fate2 به طرح چند پرسش در زمینه چگونگی ارزیابی فردی یادگیرندگان درگروه، بررسی احتمال رخداد تعاملات موردانتظار و ایجاد رضایت در بین فراگیران در محیط یادگیری الکترونیکی می پردازد. نتایج حاصل، در عین اینکه اثربخشی یادگیری الکترونیکی در افزایش تعامل همگن و کارگروهی را نشان می-دهد، به محدودیت عمده آن در مدیریت خودکار مشارکت یادگیرندگان وعدم مشاهده تعامل آنها از سوی مدرس اشاره می کند. بر این اساس، نکاتی برای تقویت یادگیری الکترونیکی مشارکتی در حوزه برنامه ریزی درسی در این محیط نوین پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, یادگیری الکترونیکی, ارزشیابی, فناوری اطلاعات و ارتباطات, ارزشیابی پویا, برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021179,
author = {امین خندقی, مقصود and باغانی, مریم},
title = {ارزشیابی فراگیران در محیط آموزش الکترونیکی با مروری بر مدل GPAM_WATA},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارزشیابی پویا، برنامه درسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزشیابی فراگیران در محیط آموزش الکترونیکی با مروری بر مدل GPAM_WATA
%A امین خندقی, مقصود
%A باغانی, مریم
%J پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
%D 2010

[Download]