علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (19), شماره (6), سال (2006-8) , صفحات (459-465)

عنوان : ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء ( ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء )

نویسندگان: سید عباس موسوی , مهدی پورافشاری چنار , مرتضی صادقی , عباسعلی احمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برای اولین بار در ایران غشاهای الیاف توخالی پلیسولفون به روش وارونگی فاز مرطوب-خشک ساخته شد.

کلمات کلیدی

, غشاء الیاف توخالی, فاصله هوایی, نوع حلال, وارونگی فاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102118,
author = {سید عباس موسوی and پورافشاری چنار, مهدی and مرتضی صادقی and عباسعلی احمدیان},
title = {ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2006},
volume = {19},
number = {6},
month = {August},
issn = {1016-3255},
pages = {459--465},
numpages = {6},
keywords = {غشاء الیاف توخالی، فاصله هوایی، نوع حلال، وارونگی فاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء
%A سید عباس موسوی
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A مرتضی صادقی
%A عباسعلی احمدیان
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2006

[Download]