تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (41), شماره (2), سال (2011-2) , صفحات (147-157)

عنوان : ( تحلیلی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو کشور )

نویسندگان: سید صفدر حسینی , افسانه نیکوکار , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و رفاه مصرف‌کنندگان یک کالا، چگونگی انتقال قیمت کالاست. ساختار بازار کالا بر انتقال قیمت اثر می‌گذارد. انتقال نامتقارن قیمت با تأثیر بر حاشیة بازار، سود عوامل بازاریابی را افزایش و رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. در سال‌های اخیر قیمت زیاد گوشت گاو، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است، در حالی که تولیدکنندگان 40 درصد قیمت خرده‌فروشی را دریافت کرده‌اند. یکی از عواملی که سبب افزایش حاشیة بازار یک کالا می‌شود، انتقال نامتقارن قیمت‌هاست که ممکن است ناشی از ساختار غیررقابتی بازار باشد. هدف این مطالعه بررسی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیۀ بازاریابی گوشت گاو در ایران است. در این مقاله، پس از بررسی ساختار، رفتار و عملکرد بازار گوشت گاو، الگوی حاشیۀ بازار برای دورۀ 87-1377 برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد پراکنش نامناسب کشتارگاه‌ها و تعداد زیاد واسطه‌ها در زنجیرۀ بازاریابی، ساختار بازار را غیررقابتی کرده، حاشیۀ بازار را افزایش و رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را کاهش داده است. نتایج برآورد الگوی حاشیۀ بازار نشان می‌دهد که در بازار گوشت گاو ایران، انتقال قیمت‌ها و هزینۀ بازاریابی نامتقارن است و موجب افزایش حاشیۀ بازار شده است.

کلمات کلیدی

, انتقال قیمت, حاشیۀ بازار, ساختار بازار, گوشت گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021180,
author = {سید صفدر حسینی and افسانه نیکوکار and دوراندیش, آرش},
title = {تحلیلی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو کشور},
journal = {تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران},
year = {2011},
volume = {41},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-4838},
pages = {147--157},
numpages = {10},
keywords = {انتقال قیمت، حاشیۀ بازار، ساختار بازار، گوشت گاو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو کشور
%A سید صفدر حسینی
%A افسانه نیکوکار
%A دوراندیش, آرش
%J تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
%@ 2008-4838
%D 2011

[Download]