روش های عددی در مهندسی, دوره (29), شماره (2), سال (2011-2) , صفحات (1-10)

عنوان : ( طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ T شکل با اعمال مسیر فشار نوسانی )

نویسندگان: مهران کدخدایان , احمد عرفانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شرایط بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ T شکل بررسی می شود. بعد از طراحی مسیرهای بارگذاری با استفاده از روش طرح آزمایش ها، تاثیر هر مسیر بارگذاری بر روی قابلیت شکل پذیری لوله با استفاده از روش اجزا محدود بر اساس معیارهای مناسب محاسبه می شود. در ادامه روابط ریاضی مناسب میان معیارهای شکل پذیری و پارامترهای بارگذاری با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین می شوند و تاثیر پارامترهای بارگذاری بر روی تغییر شکل لوله با انجام تحلیل واریانس ارزیابی می گردد. با اعمال مدل های ریاضی مناسب در الگوریتم تبرید تدریجی، مقادیر بهینه برای متغیرهای بارگذاری تعیین و مسیرهای بارگذاری بهینه برای تولید اتصالات T شکل طراحی می گردند. با مقایسه نتایج حاصل از این روش با نتایج آزمایشگاهی، کارائی روش ارزیابی می شود.

کلمات کلیدی

, هیدروفرمینگ, مسیرهای بارگذاری, فشار نوسانی, تحلیل واریانس, بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021184,
author = {کدخدایان, مهران and عرفانی مقدم, احمد},
title = {طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ T شکل با اعمال مسیر فشار نوسانی},
journal = {روش های عددی در مهندسی},
year = {2011},
volume = {29},
number = {2},
month = {February},
issn = {2228-7698},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {هیدروفرمینگ، مسیرهای بارگذاری، فشار نوسانی، تحلیل واریانس، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ T شکل با اعمال مسیر فشار نوسانی
%A کدخدایان, مهران
%A عرفانی مقدم, احمد
%J روش های عددی در مهندسی
%@ 2228-7698
%D 2011

[Download]